DISTRIBUTION

System

정산시스템 구축

빠른 발매

​합리적 수수료

Global

Distribution

전세계 유통

글로벌 매장 음악 지원

​해외 발매사 연계

Service & Promotion

다양한 제작지원

홍보 & 마케팅

저작권 관리

1000005383164_600x600
1000005296702_600x600
1000005293808_600x600
1000003874046_600x600
1000005268119_600x600
1000003749181_600x600
1000003557258_600x600
1000001489595_600x600
1000002296989_600x600
1000001508483_600x600
1000002567399_600x600
1000003392186_600x600
1000001511619_600x600
1000005383164_600x600
1000005296702_600x600
1000005293808_600x600
1000003874046_600x600
1000005268119_600x600
1000003749181_600x600
1000003557258_600x600
1000001489595_600x600
1000002296989_600x600
1000001508483_600x600
1000002567399_600x600
1000003392186_600x600
1000001511619_600x600
  • 페이스 북 사회 아이콘
  • 트위터 사회 아이콘
  • 인스 타 그램 사회 아이콘
  • 유튜브 사회 아이콘

​(주)이엔티미디어

​서울특별시 강남구 양재천로 191, 동화빌딩 6층

COPYRIGHT © ent-music.com ALL RIGHTS RESERVED.